Zaken rondom een nalatenschap

Veel mensen weten dat na een overlijden zaken als de uitvaart, de aangifte erfbelasting en het F-biljet geregeld moeten worden. Maar bij overige administratieve zaken wordt niet op voorhand stilgestaan. Welke abonnementen had de erflater? Welke verzekeringen waren bij welke maatschappij afgesloten? Hoe kunnen bankrekeningen worden opgezegd? Welke instanties moeten geïnformeerd worden? Ook dit valt binnen de afwikkeling van een nalatenschap. 

Nabestaanden nemen de plaats in van de overledene, dat kan juridische gevolgen hebben. Wie wordt er aangesproken voor achterstallige betalingen? Wie wordt eigenaar van de auto, woning of ark? Het eigendom zal in een aantal gevallen op naam van de erfgenaam moeten worden overgezet. Wat moet u daarvoor doen

Aangifte erfbelasting

Wanneer erfgenamen meer dan het vrijgestelde bedrag erven, moeten zij daarover erfbelasting betalen. De relatie met de overledene bepaalt de hoogte van de vrijstelling en het belastingtarief. Hoe verder u van de overledene afstond, hoe lager de vrijstelling en hoe hoger het percentage van de erfbelasting.

In veel gevallen stuurt de belastingdienst een verzoek tot het doen van aangifte erfbelasting. Deze moet binnen acht maanden na overlijden zijn ingediend. Het is mogelijk uitstel aan te vragen, maar de belastingdienst gaat na die acht maanden wel rente berekenen over de verschuldigde erfbelasting. Als u weet dat u erfbelasting moet betalen, dan bent u verplicht zelf een aanvraag voor een aangifte erfbelasting bij de belastingdienst in te dienen. Ook als u geen bericht van de belastingdienst ontvangen heeft.

Als er geen executeur is benoemd, doet de erfgenaam zelf aangifte. Het is ook mogelijk een gevolmachtigde, zoals een nalatenschapsadviseur, te benoemen die de aangifte voor u verzorgd. Als er een executeur benoemd is, dan is diegene verantwoordelijk de aangifte te verzorgen. Ook een executeur mag advies inwinnen of hulp vragen bij de aangifte erfbelasting.

Verdelen nalatenschap

Het verdelen van de nalatenschap betekent dat de erfgenamen het erfdeel ontvangen waar zij recht op hebben. Voordat een nalatenschap verdeeld kan worden, gaan er snel zes maanden tot een jaar voorbij. Bij complexe nalatenschappen waarbij tegenstrijdige belangen tussen erfgenamen spelen, kan het jaren duren voor de erfenis verdeeld wordt. De snelheid van het afwikkelen is afhankelijk van de kennis en kunde van de executeur, de voorbereiding van de erflater (administratie op orde, nalatenschapsdossier, e.d.) en de complexiteit van de erfenis.

Voordat tot verdeling van de nalatenschap kan worden overgegaan, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • alle erfgenamen moeten bekend zijn;
  • alle erfgenamen moeten hebben aangegeven of ze de erfenis zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen;
  • de schulden moeten voldaan zijn;
  • de belastingschulden moeten betaald zijn;
  • er moet overeenstemming zijn tussen de erfgenamen over de verdeling van de nalatenschap.

Wat kan ik voor u betekenen?

Als adviseur ben ik neutraal, ik kan de zaken objectief bekijken en deskundig oppakken. Iedere nalatenschap is anders, dus indien nodig schakel ik de juiste specialisten in mijn netwerk in op het gebied van taxaties, conflictbemiddeling, etc. Welke zaken kan ik op mij nemen? Dit loopt uiteen van het aanvragen van de verklaring van erfrecht, het opzeggen van abonnementen, het maken van een boedelbeschrijving tot het uitruimen en opleveren van de woning. Alles in overleg met u, zodat u betrokken blijft bij de afwikkeling. We kunnen ook de verschillende taken verdelen of misschien wilt u wel alles aan mij overlaten.