Begrippenlijst

Onderstaand vindt u een overzicht van begrippen en hun betekenis. Deze pagina van mijn website is nog in ontwikkeling. Er zullen steeds meer omschrijvingen en begrippen worden toegevoegd.

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 8 begrippen in deze lijst die beginnen met de letter E.
E
Erfbelasting
successierecht; belasting die geheven wordt over dat wat wordt verkregen uit een nalatenschap. De erfbelasting wordt per erfgenaam berekend.
Erfdeel
het deel van de nalatenschap dat een erfgenaam verkrijgt.
Erfenis
nalatenschap; geheel van bezittingen en schulden dat de overledene nalaat bij zijn overlijden
Erfgenaam
de (rechts)persoon die een (deel van of de gehele) erfenis ontvangt.
Erflater
Degene die iets na laat of na te laten heeft (de overledene)
Erfrecht
in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek is het erfrecht vastgelegd. Het bepaalt wat er met de nalatenschap van een overledene gebeurt. Bijvoorbeeld wie de erfgenamen zijn als de overledene er geen testament had opgesteld.
Executeur
degene die namens de erfgenamen de nalatenschap afwikkelt, vaak wordt deze persoon in een testament benoemd
Executeur-afwikkelingsbewindvoerder
de taken van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder staan in het testament beschreven; degene die deze rol toebedeeld heeft gekregen in het testament heeft taken en bevoegdheden die wat verder reiken, zoals bijvoorbeeld het verdelen van de erfenis.