Begrippenlijst

Onderstaand vindt u een overzicht van begrippen en hun betekenis. Deze pagina van mijn website is nog in ontwikkeling. Er zullen steeds meer omschrijvingen en begrippen worden toegevoegd.

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er staan momenteel 51 begrippen in deze lijst
A
Aanvaarden
het accepteren van de gehele erfenis, dus zowel schulden als bezittingen, door een erfgenaam. Een erfgenaam kan beneficiair of zuiver aanvaarden.
Afstammeling
een bloedverwant in neerdalende lijn. Kinderen en kleinkinderen zijn dus afstammelingen. Afstammelingen zegt iets over de familieverhouding, niet per definitie over de vraag of iemand erfgenaam is. Een afstammeling kan een biologisch, erkend of geadopteerd kind zijn.
Akte van overlijden
schriftelijk bewijs dat iemand is overleden.
B
Begrafenisexecuteur
degene die tot begrafenisexecuteur is benoemd regelt de uitvaart
Beheersexecuteur
degene die als beheersexecuteur is aangesteld, beheert de erfenis tot het moment van verdelen; dat wil zeggen dat opeisbare schulden voldaan worden, legaten uitgekeerd worden, maar verder de erfenis zo veel mogelijk in stand wordt gehouden.
Beneficiair aanvaarden
de erfenis wordt geaccepteerd onder voorbehoud van schulden. De erfgenaam hoeft de schulden niet uit eigen portemonnee te betalen. Als er na het betalen van de schulden uit de erfenis nog een saldo overblijft van de erfenis, is dat voor de erfgenamen.
Bewind (testamentair)
Iemand kan een erfdeel, legaat of schenking onder bewind verkrijgen. Dat wil zeggen dat diegene niet zelfstandig kan beslissen over dat wat hij gekregen heeft. Daar moet een bewindvoerder bij betrokken zijn, afhankelijk van de voorwaarden die aan het bewind zijn gesteld.
Boedel
het geheel van schulden en bezittingen van de overledene, ook wel nalatenschap genoemd.
Boedelbeschrijving
overzicht van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap
C
Codicil
uiterste wilsbeschikking; een handgeschreven stuk waarin de erflater legaten kan opnemen. Hierin wordt bijvoorbeeld benoemd dat persoon X de ring van grootmoeder moet krijgen. Een codicil hoeft niet bij de notaris te worden ingeschreven.
E
Erfbelasting
successierecht; belasting die geheven wordt over dat wat wordt verkregen uit een nalatenschap. De erfbelasting wordt per erfgenaam berekend.
Erfdeel
het deel van de nalatenschap dat een erfgenaam verkrijgt.
Erfenis
nalatenschap; geheel van bezittingen en schulden dat de overledene nalaat bij zijn overlijden
Erfgenaam
de (rechts)persoon die een (deel van of de gehele) erfenis ontvangt.
Erflater
Degene die iets na laat of na te laten heeft (de overledene)
Erfrecht
in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek is het erfrecht vastgelegd. Het bepaalt wat er met de nalatenschap van een overledene gebeurt. Bijvoorbeeld wie de erfgenamen zijn als de overledene er geen testament had opgesteld.
Executeur
degene die namens de erfgenamen de nalatenschap afwikkelt, vaak wordt deze persoon in een testament benoemd
Executeur-afwikkelingsbewindvoerder
de taken van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder staan in het testament beschreven; degene die deze rol toebedeeld heeft gekregen in het testament heeft taken en bevoegdheden die wat verder reiken, zoals bijvoorbeeld het verdelen van de erfenis.
G
Gevolmachtigde
deze persoon of instelling is bevoegd (middels een volmacht) om te handelen namens degene die de volmacht heeft verleend
K
Kindsdeel
als er geen testament is bepaalt de wet het deel van de erfenis dat naar het kind gaat wanneer een ouder overlijdt
Koude uitsluiting
dat wat van de erflater wordt geërfd valt niet in de gemeenschap van goederen van de verkrijger en zal bij echtscheiding niet naar de ex-partner van de verkrijger over kunnen gaan
L
Legaat
een bepaald goed / bedrag dat uit een nalatenschap wordt verkregen
Legataris
deze persoon of instelling is in een testament begunstigd met een legaat
Legitieme portie
de helft van de waarde van het erfdeel in geld dat het kind geërfd zou hebben wanneer de overleden ouder geen testament had opgesteld waarin anders bepaald is.
Legitimaris
afstammeling van de overledene die recht heeft op een legitieme portie
Levenstestament
hierin legt u bij de notaris vast wie financiële, medische en persoonlijke beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kan. Tevens kunnen hier richtlijnen in worden opgenomen op welke manier u verwacht dat degene die u benoemt voor u handelt.
N
Nabestaande
familielid dat achterblijft als iemand overlijdt
Nalatenschap
erfenis; geheel van bezittingen en schulden dat de overledene nalaat bij zijn overlijden
Nalatenschapsadviseur
persoon die hulp en begeleiding aanbiedt bij de voorbereiding of afwikkeling van een nalatenschap
Nalatenschapsdossier
een persoonlijk document waarin uw wensen zijn opgenomen over nalaten, schenken en vererven. Tevens een naslagwerk waarin staat waar fysieke en digitale gegevens zijn opgeslagen, een hulpmiddel voor mantelzorgers, de uitvaartondernemer, nabestaanden en de executeur-testamentair om uw nalatenschap naar uw wensen af te wikkelen.
O
Onterven
verklaren in een testament dat een wettelijke erfgenaam geen erfgenaam is.
P
Plaatsvervulling
als een erfgenaam al eerder is overleden (en dus niet kan erven), dan komen er anderen in zijn plaats. Vaak zijn dit de kinderen van de overleden erfgenaam. Als er geen kinderen zijn, is het van de situatie afhankelijk wat de gevolgen zijn.
S
Schenkbelasting
belasting die geheven wordt over dat wat wordt verkregen middels een schenking
Schenken
een gift zonder tegenprestatie
Stiefkind
het kind uit een eerdere relatie van uw partner, deze kinderen kunnen juridisch en fiscaal behandelt worden alsof het uw eigen kinderen zijn. Een stiefkind kunt u als uw eigen kind in uw testament opnemen.
Successiewet
de wet op grond waarvan erfbelasting en schenkbelasting worden geheven
T
Testament
uiterste wilsbeschikking; in dit document (akte) legt u bij de notaris vast wat er met uw nalatenschap moet gebeuren
U
Uiterste wilsbeschikking
document waarin is vastgelegd wat er met uw nalatenschap moet gebeuren; bijvoorbeeld een testament of een codicil
V
Verdeling
de onverdeeldheid van de nalatenschap wordt opgeheven; als de nalatenschap is afgewikkeld kan tot de verdeling worden overgegaan waarbij de erfgenamen hun deel uit de erfenis verkrijgen.
Verklaring van erfrecht
een notariële akte waarin staat wie de overledene is en wie zijn of haar erfgenamen zijn. In deze verklaring kan ook de executeur vermeld worden of degene die de nalatenschap mag afwikkelen.
Verklaring van executele
een verklaring (notariële akte) waarin staat wie als executeur (testamentuitvoerder) is aangesteld en onder welke voorwaarden (bevoegdheden)
Verwerpen
niet aanvaarden
Volmacht
schriftelijke verklaring waarbij iemand een ander toestemming geeft namens hem of haar te handelen. Er wordt vermeld op welke gebieden de volmacht wordt verleend.
Volmachtgever
degene die een volmacht verleend aan een ander
Vrijstelling
het bedrag waarover geen (erf)belasting betaald hoeft te worden
Vruchtgebruik
Het recht om bezittingen die een ander in eigendom heeft te gebruiken en de ‘vruchten’ ervan te krijgen.
W
Wettelijk erfdeel
het deel van een erfenis waar iemand recht op heeft als er geen testament is opgesteld, alleen kinderen en echtgenoten kunnen een wettelijk erfdeel hebben
Wettelijke erfgenamen
als er geen testament is zijn dit de personen die door de wet als erfgenaam zijn aangewezen.
Wettelijke verdeling
standaardregeling in de wet als de overledene een echtgenoot en kinderen achterlaat. De langstlevende mag over de nalatenschap beschikken, de kinderen krijgen hun deel pas als de langstlevende overlijdt.
Wilsrechten
bepalingen in de wet die kinderen beschermen als hun nog levende ouder hertrouwt of hertrouwd is, na het overlijden van de ouder die eerder is gestorven. Dit is ter voorkoming van het ‘stiefoudergevaar’: het gevaar dat bezittingen uit de erfenis van de eerst overleden ouder terecht komen bij de stiefouder in plaats van bij de kinderen.
Z
Zuiver aanvaarden
het zonder voorbehoud aanvaarden van de nalatenschap; de erfgenaam die zuiver aanvaart is ook met zijn of haar eigen vermogen aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene